Inspraak

Stichting Bijenpark Amsterdam spreekt in op de raadcommissie Algemene Zaken van 11 januari namens de volkstuiniers van het Nieuwe Bijenpark, een van de verblijfsrecreatieve volkstuinparken in het groengebied de Tuinen van West.

De Tuinen van West wordt nogal eens genoemd als locatie waar het aantal evenementen nog kan groeien. In persberichten maar ook nu in de brief van 12 december van B en W aan de raad over de voortgang van het evenementenbeleid. Het nieuwe geluidsbeleid bevat een locatieprofiel voor de Polderheuvel dat een terrein is in dit gebied dat speciaal voor evenementen is ingericht. Hier vond vorig jaar maar één dancefestival plaats terwijl er in de buurt van het Nieuwe Bijenpark minstens 10 dagen waren met grote en kleine evenementen op locaties zonder locatieprofiel.

In de evaluatie evenementen Nieuw West uit 2016 staat dat er 24 festivals gehouden werden met meer dan 2000 bezoekers. In een opsomming van de festivals met de meeste inpact werden 6 festivaldagen beschreven op locaties met locatieprofiel en 9 dagen op overige locaties.

In de Nota van Beantwoording wordt vermeld dat er vorig jaar 175 evenementdagen met meer dan 85 dB(C) op de dichtsbijzijnde gevel vergund waren op locaties waar nu een locatieprofiel van is. In totaal werden in de stad meer dan 300 evenementen met meer dan 2000 bezoekers gehouden (Duijvestijn in de Volkskrant van 17-07-2017). Een aanzienlijk deel van de evenementen valt dus buiten de regelgeving van de locatieprofielen.

Waar een dik rapport verscheen over de locatieprofielen is er in de beleidsregel Geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam maar een halve pagina gewijd aan de regelgeving rond de overige locaties.

Het gaat om de volgende alinea’s op blz 9.

“In de rest van de stad zijn maximaal 3 evenementendagen toegestaan met een maximaal vergunbare grenswaarde van 85 dB(C) per locatie. “

“Voor evenementen op andere locaties is het begrip ‘per locatie’ opgenomen om te voorkomen dat bewoners belast worden met meer dan het toegestane aantal evenementen(dagen) doordat de geluidcontouren van verschillende evenementen elkaar ‘overlappen’, maar slechts voor één dag tellen. In hoeverre sprake is van eventuele overlap wordt bepaald door een 75 dB(C) contour te trekken rondom evenementenlocaties die in elkaars buurt liggen. Als in de overlap van de contouren geluidgevoelige objecten zijn gesitueerd, dan zullen de evenementen op beide locaties meetellen. In hoeverre hier sprake van is zal van geval tot geval door de vergunningverlener worden beoordeeld, mede op basis van advies vanuit de omgevingsdienst. “

Dit roept vragen op zoals:

  1. Wordt hier bedoeld dat als er op locatie A in een jaar 1 evenement van 85dB(C) plaatsvindt en deze locatie een overlap van de 75 dB(C) contour heeft met locatie B op geluidsgevoelige locatie X, er op locatie B dat jaar maar 2 evenementen kunnen plaatsvinden?
  2. Hoe wordt deze 75 dB(C) contour berekend en door wie? Is de contour openbaar zodat bewoners kunnen controleren of er rekening gehouden is met overlap?  Wordt deze per locatie of per evenement bepaald?
  3. Is de 75 dB(C) contour bekend bij festivals tot 1500 bezoekers waarvoor geen akoestisch onderzoek uitgevoerd hoeft te worden? Ook deze kleine festivals kunnen namelijk 85 dB(C) op de dichtsbijzijnde gevel produceren.
  4. Hoe wordt er omgegaan met overlap tussen locaties met en zonder locatieprofiel? Zal het aantal evenementdagen op de locatieprofielterreinen ten koste gaan van de 3 dagen die toegestaan zijn op de naburige locaties en vise versa?
  5. Waarom wordt er geen rekening gehouden met overlap van de 75 dB(C) contour van festivals die maximaal 75 dB(C) op de dichtsbijzijnde gevel geven. Voor de bewoners maakt het niet uit of ze geluid horen afkomstig van een groot of een klein festival.

In het nieuwe locatieprofiel van de Polderheuvel is opgenomen dat er geen dancefestivals vergund mogen worden. Op de overige locaties mag dit echter nog wel. Voor 2018 is al een aanvraag voor een evenementenvergunning binnen van een tweedaags dancefestival met minder dan 1500 bezoekers.

In de omgeving van Tuinen van West is veel open ruimte wat mogelijkheden biedt tot uitbreiding van het aantal evenementenlocaties in de toekomst. Gezien de druk op het gebied als gevolg van het nieuwe evenementbeleid waarin festivals meer naar de periferie verplaatst zullen worden en de onduidelijke regelgeving rond de overlap van de 75 dB(C) contour, vrezen wij een toename van festivals op locaties zonder locatieprofiel.

Het aantal evenementen zou onder controle gehouden kunnen worden door iedere evenementlocatie op te nemen in een locatieprofiel.  Ofwel door voor elke locatie een apart locatieprofiel te ontwikkelen of door meerdere locaties in een locatieprofiel op te nemen. Als er echter voor gekozen wordt om het aantal locatieprofielen in de stad tot de huidige 66 te beperken, dan zou de regelgeving rond de 75 dB(C) contour in verder detail uitgewerkt dienen te worden.

Lees ook onze zienswijze van september 2017 over het nieuwe Geluidbeleid voor evenementen.

Contact inspraak: webmaster@bijenpark.nl

 

 

 

Het Nieuwe en het Oude Bijenpark, twee tuinparken in Amsterdam